แผนปฏิบัติงานประจำปี

แผนปฏิบัติงานประจำปี

arrow-Rightแผนปี 2562 และรายงานสรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

line_birds

arrow-Right แผนปี2561 และรายงานสรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

line_birds


arrow-Right แผนปี 2560
และ สรุปผลงานปี 2559

line_birds

arrow-Rightแผนปี 2555

๑) จัดประชุมปีละไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง

๒) ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์คณะทำงานให้มึความทันสมัย สามารถลงข้อมูลได้ง่ายและ สะดวก

๓) ปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูลรายการเอกสาร/บทความที่แต่ละม/สขอและได้รับจากต่างประเทศ โดยม/สผู้ให้บริการเป็นผู้ใส่ข้อมูล (ระบุชื่อม/สผู้ขอรับบริการด้วย) โดยใช้ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยบุคลากรของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๔) ปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูลถามตอบ ซึ่งสามารถบันทึกถามตอบ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ และเก็บสถิติการอ่าน โดยใช้ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยบุคลากรของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๕) ปรับปรุง E-mail กลางของ ม/ส เพื่อเพิ่มใน Mailing List

๖) ร่วม กันคิดสร้างสรรค์ พัฒนา และปรับปรุงคู่มือการบริการระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการประสานความร่วมมือ รวมทั้งข้อมูลและฐานข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์คณะทำงานให้ทันสมัย

๗) พัฒนาวิธีการขอรับบริการยืมฉบับจริง และวิธีการชำระค่าบริการ โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับบริการ

๘) พิจารณารายละเอียดในข้อตกลงคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๙) ร่วมกันจัดทำหนังสือทางวิชาการของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ โดยรวบรวมผลงานของคณะทำงาน กำหนด Theme ของเล่ม และคณะทำงานร่วมกันเขียน เพื่อเป็นผลงานทางวิชาการ

๑๐) รวบรวมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดของม/ส เพื่อแบ่งปันความรู้ และสามารถนำมาปรับใช้กับห้องสมุดของตนเอง

๑๑) แลกเปลี่ยนประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศและบริการยืม-คืน

๑๒) รวบรวมและเผยแพร่ผลงานการขอตำแหน่งชำนาญการที่ผ่านมาของบรรณารักษ์ฝ่ายบริการ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบรรณารักษ์ที่จะขอตำแหน่งชำนาญการต่อไป โดยจะร่วมกันจัดทำรายชื่อ (Profile) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของบรรณารักษ์ที่ได้ตำแหนงชำนาญการแล้ว (เฉพาะของบุคลากรงานบริการ ทั้งงานยืม-คืน และงานบริการสารสนเทศ) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของแต่ละม/ส นำขึ้นเว็บไซต์ โดยแต่ละม/สใส่ข้อมูลเอง

๑๓) บริการให้ยืมและขอยืมใช้ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทระหว่างห้องสมุด ทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่าย เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน

๑๔) นำเทคโนโลยีมาช่วยในการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
๑๕) ใช้โลโก้ของคณะทำงานในการออกหนังสือหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะทำงาน
๑๖) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด เพื่อหาแนวทางแก้ไชปัญหาร่วมกัน
line_birds

arrow-Right แผนปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 2554

line_birds

arrow-Right แผนปี 2553

แผนงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดประจำปีงบประมาณ 2553

1) การแจ้งราคาเอกสารที่ขอรับบริการระหว่างห้องสมุดหรือพิจารณาจากราคากลางในการประเมินราคาเอกสาร เพื่อคำนวณหามูลค่าที่สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อเอง


2) ปรับปรุงข้อมูลที่เป็นคู่มือการบริการระหว่างห้องสมุดทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลและฐานข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์คณะทำงานให้ทันสมัย


3) รวบรวมรายการเอกสาร/บทความที่แต่ละม/สขอและได้รับจากต่างประเทศ โดยม/สผู้ให้บริการเป็นผู้ใส่ข้อมูล (ระบุชื่อม/สผู้ขอรับบริการด้วย) ซึ่งจะต้องพิจารณาใช้โปรแกรมที่สามารถค้นคืนข้อมูลได้ด้วย


4) สำรวจเงื่อนไข จำนวนหน้าของเอกสาร ที่แต่ละม/สสามารถให้บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดได้

5) ร่วมกันจัดทำหนังสือทางวิชาการของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ โดยรวบรวมผลงานของคณะทำงาน มีการกำหนด Theme ของเล่ม และคณะทำงานช่วยกันเขียน เพื่อเป็นผลงานทางวิชาการ

6) จัดทำโลโก้ของคณะทำงาน ตัวอย่างโลโก้ของคณะทำงาน ซึ่งขอให้นางสาววันดี มีดี บรรณารักษ์งานเทคนิค สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ช่วยออกแบบให้ จำนวน 2 โลโก้ และนางจรูญลักษณ์ นารี สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยออกแบบให้ จำนวน 1 โลโก้คือ

 

20100211110942_631-logo1
หมายเลข 1
20100211110957_1553-logo2
หมายเลข 2

 

7)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริการสารสนเทศและบริการยืม-คืน

8) การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานการขอตำแหน่งชำนาญการที่ผ่านมาของบรรณารักษ์ฝ่ายบริการ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบรรณารักษ์ที่จะขอตำแหน่งชำนาญการต่อไป โดยจะร่วมกันจัดทำรายชื่อ (Profile) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของบรรณารักษ์ที่ได้ตำแหนงชำนาญการแล้ว (เฉพาะของบุคลากรงานบริการ ทั้งงานยืม-คืน และงานบริการสารสนเทศ) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของแต่ละม/ส นำขึ้นเว็บไซต์ โดยแต่ละม/สใส่ข้อมูลเอง  หรือพิจารณาจากราคากลางในการประเมินราคาเอกสาร เพื่อคำนวณหามูลค่าที่สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อเอง

line_birds
arrow-Right  แผนปี 2551  

แผนงานที่จะพัฒนาร่วมกันปี 2551
1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรงานบริการสารนิเทศและงานยืม – คืน
2. พัฒนาและหาวิธีการใหม่ๆเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
3. ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) จากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเพื่อลดงบประมาณในการจัดซื้อ ทรัพยากรสารสนเทศ
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice)
5. จัดประชุมคณะทำงาน ปีงบประมาณ 2552 ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง