ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของคณะทำงาน

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย
                          
ประวัติความเป็นมาของคณะทำงาน
 
                   ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศประเภทต่าง ๆในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา มีความพยายามในการดำเนินการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดระหว่างกันมาเป็นเวลานาน มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงการให้ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจำนวนมาก   ในบทนี้จะกล่าวถึงพัฒนาการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ซึ่งแสดงถึงประวัติความเป็นมาของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้ง คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศด้วย

พัฒนาการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 
                 ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของรัฐเริ่มชัดเจนขึ้นในปีพ.ศ. 2508 ซึ่งเกิดมีความร่วมมือของบรรณารักษ์ โดยกรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 6 คณะเพื่อดำเนินการพัฒนาห้องสมุดแต่ละประเภทของประเทศ โดยจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2510-2514) ขึ้น และได้จัดทำมาตรฐานห้องสมุดขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมา พ.ศ. 2515 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงห้องสมุดอุดมศึกษาขึ้น เพื่อศึกษาปัญหาและสภาพของห้องสมุดอุดมศึกษา ทำให้สถานภาพ ห้องสมุดของรัฐได้กลายเป็นสำนักหอสมุดหลายแห่ง พ.ศ. 2518 ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาซึ่งในขณะนั้นมี 16 แห่ง ได้ประชุมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การออกข่าวสาร การจัดบรรยายโดยผู้มีความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีกลุ่มทำงาน 6 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มจัดหาทรัพยากร กลุ่มจัดหมวดหมู่ กลุ่มงานบริการ กลุ่มวารสารและเอกสาร และกลุ่มโสตทัศนวัสดุ ในระยะต่อมากลุ่มผู้บริหารหายไปเหลือเพียง 5 กลุ่ม เนื่องจากทบวงมหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสถาบันแล้ว นอกจากนั้นทบวงมหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้มีการใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด โดยจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้ คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด กรรมการบัญญัติศัพท์บรรณารักษศาสตร์ (อุทัย ทุติยะโพธิ. 2542 : 104) จากการรวมตัวกันของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ  ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตั้งผู้บริหาร ห้องสมุดในขณะนั้นขึ้นเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุด โดยมี ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ในขณะที่ดำรงตำแหน่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธาน ได้มีการวางหลักเกณฑ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมาจนถึงปัจจุบัน   ในแต่ละปีคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการสร้างข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการประสานงานและการใช้ทรัพยากรห้องสมุดร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสัมมนาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 โดยมีสถาบันต่าง ๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ดำเนินการจัดสัมมนามาจนถึงปัจจุบัน
                 ผลจากการจัดสัมมนาทำให้คณะทำงานกลุ่มความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้แบ่งกลุ่มของความร่วมมือเป็น 6 ฝ่ายคือ
1. คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
2. คณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ
3. คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
4. คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ
6. คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s