มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักบรรณสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักบรรณสารสนเทศ

E-mail กลางงานบริการตอบคำถามและงาน ILL
–>> tippawan.oan@stou.ac.th; dimsotip@gmail.com
–>> Nutthapol.hot@stou.ac.th; Nutthapolh@Hotmail.com

line_birds

20161201_112901 (1)ชื่อ : น.ส.ทิพย์วัลย์ อ่อนใจงาม
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล :
tippawan.oan@stou.ac.th หรือ dimsotip@gmail.com
ที่อยู่ :
สำนักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
02 5047464-5
โทรสาร : 
02 5033600

line_birds
ชื่อ : นายณัฐพล โหตระกิตย์
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล :
nutthapol.hot@stou.ac.th; nutthapolh@Hotmail.com
ที่อยู่ :
สำนักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 
 02 5047464-5
โทรสาร : 02 5033600

line_birds

ชื่อ : นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน 
อีเมล :
Penpan.jar@stou.ac.th; mepenpan@hotmail.com
ที่อยู่ : 
สำนักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่.9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
02 5047464-5
โทรสาร : 
02 5033600

line_birds
ชื่อ : นางสาวภัทรภร พื้นพรหม
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน 
อีเมล :
Phuttaraporn.pue @stou.ac.th; deamtrue@hotmail.com
ที่อยู่ :
สำนักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 
 02 5047464-5
โทรสาร : 02 5033600

line_birds

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s