มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักบรรณสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักบรรณสารสนเทศ

20161201_112901 (1)ชื่อ : น.ส.ทิพย์วัลย์ อ่อนใจงาม
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล :
tippawan.oan@stou.ac.th หรือ dimsotipp@yahoo.com
ที่อยู่ : 
สำนักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
025047464-5
โทรสาร :
025033604

line_birds

Image_1b81009ชื่อ : น.ส.ปัทมรัชฎ์ สำราญสุข
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน 
อีเมล :
pattamarat.sum@stou.ac.th หรือ pattamarat06@hotmail.com
ที่อยู่ : 
สำนักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
025047484-5
โทรสาร :
025033604

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s