ประโยชน์ที่ได้รับ


ประโยชน์ต่อคณะทำงาน

1.    สร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานบริการ
2.    มีการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
3.    มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน

ประโยชน์ต่อผู้ใช้
1.    ได้รับบริการทรัพยากรที่หลากหลายจากเครือข่ายความร่วมมือ
2.    ได้รับบริการที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว
3.    มีช่องทางหลากหลายในการขอรับบริการ