มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห้องสมุด วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห้องสมุด วิทยาเขตตรัง

ชื่อ: นางสาวอุไร  ไปรฮูยัน
หน้าที่รับผิดชอบ:
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
อีเมล :
urai.p @psu.ac.th
ที่อยู่ :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ที่ทำงาน: (
075) 201730
โทรสาร:
075 201709

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s