ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Private University Libraries

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำนักหอสมุดกลาง
     http://library.bu.ac.th


มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น สำนักหอสมุด 

     http://library.stjohn.ac.th        

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สำนักหอสมุด 

     http://www.lib.mut.ac.th

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ศูนย์สนเทศและหอสมุด 

     http://laic.dpu.ac.th

มหาวิทยาลัยพายัพ สำนักหอสมุด

     http://lib.payap.ac.th

มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด 

     http://library.rsu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุด 

     http://library.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยสยาม สำนักหอสมุด  

     http://library.siamu.ac.th

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สำนักหอสมุด 

     http://eaulib.eau.ac.th

มหาวิทยาลัยเอแบค ห้องสมุด 

     http://library.au.ac.th

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ห้องสมุด

     http://www.library.ait.ac.th
Advertisements