ประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศฯ ครั้งที่ 3 / 2559

กำหนดการและวาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ สำนักบรรณสารการพัฒนา อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ***************************************** วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.       การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ  วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ การปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ๓.๒ … Continue reading ประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศฯ ครั้งที่ 3 / 2559