มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักหอสมุดกลาง

e-mail กลาง บริการระหว่างห้องสมุด :  ill@lib.kmutnb.ac.th

kmutnb_thannicha-70ชื่อ: นางสาวธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร
ตำแหน่ง : คณะทำงาน / เหรัญญิก/ บริการยืมระหว่างห้องสมุด
E-mail: thannicha.t @lib.kmutnb.ac.th

ที่อยู่
สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ที่ทำงาน:  0-2555-2000 ต่อ 2147  
โทรสาร : 0 2586 8862

line_birds
kmutnb_napatsorn-70ชื่อ: นางสาวนภัสสร สุขศิริสันต์
ตำแหน่ง: คณะทำงาน 
E-mail

ที่อยู่
สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 5552000 ต่อ 2147
โทรสาร: 02 5868861

line_birds

kmutnb_nawarat-70ชื่อ: นางสาวนวรัตน์ โพธิ์เขียว
ตำแหน่ง: คณะทำงาน 
E-mail:
ที่อยู่
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 5552000 ต่อ 2147
โทรสาร: 02 5868861

line_birds
kmutnb_vichaya-70ชื่อ: นางสาววิชยา วรรณสิทธิ์
ตำแหน่ง: คณะทำงาน
E-mail:
ที่อยู่
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-2555-2000 ต่อ 2135 2147
โทรสาร: 02 5868861