มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักหอสมุดกลาง

e-mail กลาง บริการระหว่างห้องสมุด :  library_kmutnb@hotmail.com 

ooy-kmitnb-50ชื่อ: ธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร
ตำแหน่ง : คณะทำงาน / เหรัญญิก/ บริการยืมระหว่างห้องสมุด
E-mail: thannicha.t @lib.kmutnb.ac.th
บริการILL:  ill@lib.kmutnb.ac.th

ที่อยู่
สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ที่ทำงาน:  0-2555-2000 ต่อ 2147  
โทรสาร : 0 2586 8862

line_birds
Meeting30Mar2018@TU_180331_0036-30ชื่อ: นายพิเชษฐ รัชวงษ์
ตำแหน่ง: คณะทำงาน 
E-mail: pichet.r @lib.kmutnb.ac.th

ที่อยู่
สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-2555-2000 ต่อ 2135
โทรสาร: 0 2586 8862

line_birds

1484725751-2-taw21ชื่อ: นางสาวสิรินันท โพธิเสถียร
ตำแหน่ง: คณะทำงาน 
E-mail: sirinun.p@lib.kmutnb.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-2555-2000 ต่อ 2135 2147
โทรสาร: 0 2586 8862