มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักหอสมุดกลาง

e-mail กลางlibrary_kmutnb@hotmail.com

ooyชื่อ: ธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร
ตำแหน่ง : คณะทำงาน / เหรัญญิก/ บริการยืมระหว่างห้องสมุด
E-mail: kit @kmutnb.ac.th

ที่อยู่
สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ. พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2913 2500 ต่อ 2147
โทรสาร : 0 2586 8862

line_birds
1484725751-2-taw2ชื่อ: นางสาวสิรินันท โพธิเสถียร
ตำแหน่ง: คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
E-mail: sirinun.p@lib.kmutnb.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ. พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2913 2500 ต่อ 2135
โทรสาร: 0 2586 8862

Advertisements