สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อ : รุ้งลาวัลย์ ลิ่วชวโรจน์
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : chinjuk82@hotmail.com
ที่อยู่ :
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ 34190

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 045-288400-3 ต่อ 1823
โทรสาร : 045-288397