หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะทำงาน : –

Name : Thammasat University Libraries
Address: 2 Prachan Road, Pranakorn District,
Bangkok, Thailand 10200
Tel. : 662 564 4440-59
ext. 1302 (Reference Desk),
  1305 (Circulation Desk)
Fax. : 662 623 5171
e-mail : tulib @tu.ac.th