มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักหอสมุด วิทยเขตพัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักหอสมุด วิทยเขตพัทลุง

ชื่อ : นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงานบริการ
อีเมล : nawa_7 @hotmail.com
ที่อยู่:
222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 074-609600 ต่อ 1200