มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุดกลาง

ชื่อ : ธิราภรณ์ มณีย้อย
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน /  บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : dhriapor @swu.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติตร 114 ซ.สุขุมวิท 23 ต.คลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2258 4002-3
โทรสาร : 0 2260 4514

line_birds

ชื่อ: ดวงพร  ผลใก
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: duangpok @swu.ac.th
ที่อยู่:
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร114 ซ.สุขุมวิท 23  ต.คลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110                                                        
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2258 4002-3
โทรสาร: 0 2260 4514