มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุดกลาง

ชื่อ : ธิราภรณ์ มณีย้อย
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน /  บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : dhriapor @swu.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติตร 114 ซ.สุขุมวิท 23 ต.คลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 2258 4002-3
โทรสาร : 0 2260 4514

line_birds

ชื่อ: ดวงพร  ผลใก
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: duangpok @swu.ac.th
ที่อยู่:
สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร114 ซ.สุขุมวิท 23  ต.คลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110                                                        
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2258 4002-3
โทรสาร: 0 2260 4514

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s