มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตองครักษ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สำนักหอสมุดกลาง วิทยาเขตองครักษ์


ชื่อ : นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : oklib @swu.ac.th, chanidap @swu.ac.th
ที่อยู่ :
107 ถ.รังสิต – นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-649-5000 ต่อ 1253 สายตรง 0-2649-5806
โทรสาร : 02-649-5421

line_birds
ชื่อ : นางหทัยรัตน์ ธีรกุล
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : hatairat @swu.ac.th
ที่อยู่ :
107 ถ.รังสิต – นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-649-5000 ต่อ 1251
โทรสาร : 02-649-5421
line_birds

ชื่อ : นางสาวอภิญญา ลักษณะโต
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : apinyal@swu.ac.th
ที่อยู่ :
107 ถ.รังสิต – นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-649-5000 ต่อ 1254 สายตรง 0-26495807
โทรสาร : 02-649-5421
line_birds

ชื่อ: นางสาวชนิดา ประทุมศรีขจร
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล:  chanidap@swu.ac.th
ที่อยู่:
107 ถ.รังสิต – นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-649-5000 ต่อ 1253 สายตรง 0-2649-5806
โทรสาร:  02-649-5421