มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ชื่อ:                                  
หน้าที่รับผิดชอบ:            
อีเมล:                               
ที่อยู่    
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 04422-3061-62
โทรสาร : โทรสาร 04422-3060