มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

su-patchareeชื่อ: พัชรี  เวชการ
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: patchare @su.ac.th , wechagarn @gmail.com
ที่อยู่
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 034-253840-4 ต่อ 21120
โทรสาร: 034-255-092