มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักบรรณสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักบรรณสารสนเทศ

ชื่อ : น.ส.ทิพย์วัลย์ อ่อนใจงาม
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล :
tippawan.oan@stou.ac.th หรือ dimsotipp@yahoo.com
ที่อยู่ :
สำนักบรรณสารสนเทศ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
025047464-5
โทรสาร :
025033604