ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ชื่อ นางสาวทินกร ศรีหาภาค
หน้าที่รับผิดชอบงาน: บริการยืม-ยืม
อีเมล: tinnakorn @sac.or.th
ที่อยู่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรง (องค์การมหาชน) 

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ 10170 
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-8809429 ต่อ 3702
โทรสาร: 02-4346254