ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ชื่อ นางสาวทินกร ศรีหาภาค
หน้าที่รับผิดชอบงาน: บริการยืม-ยืม
อีเมล: tinnakorn.s@sac.or.th
ที่อยู่ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรง (องค์การมหาชน) 
เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ 10170 
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-8809429 ต่อ 3702
โทรสาร: 02-4346254

anan1ชื่อ นายอนันต์ สมมูล
หน้าที่รับผิดชอบงาน: หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ
อีเมล: anan.s@sac.or.th
ที่อยู่ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรง (องค์การมหาชน)
เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-8809429 ต่อ 3701
โทรสาร: 02-4346254