มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักหอสมุดกลาง

ชื่อ : วัชรินทร์ ตามประทีป
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน / หัวหน้างานบริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล :
vacharin @lib.ru.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
02-310-8646
โทรสาร :
02-310-8646

line_birds
ชื่อ : ศุภมาศ กิจจาการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน / บริการยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศ
อีเมล :
supamas @lib.ru.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
02-310-8636
โทรสาร :
02-310-8636