มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้องสมุด วิทยาเขตบางนา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้องสมุด วิทยาเขตบางนา

ชื่อ : ยุพิน บรรณการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
หัวหน้าหน่วยบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
อีเมล :
yupin @lib.ru.ac.th
ที่อยู่ :
ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2

ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
02-397 6336, 02 397 6303 ต่อ 301
โทรสาร :
02 397 6307

line_birds
ชื่อ : รุ่งทิวา คำทวี
หน้าที่รับผิดชอบ :
หัวหน้าหน่วยบริการยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศ
อีเมล :
rungtiva @lib.ru.ac.th
ที่อยู่ :
ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
02-397 6336, 02 397 6303 ต่อ 101 / 302
โทรสาร :
02 397 6307

line_birds

ชื่อ: วัลลภ  ทองประกอบ
หน้าที่รับผิดชอบ : หน่วยบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: wonlop @lib.ru.ac.th
ที่อยู่
ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2      

ถนนบางนา-ตราด  แขวดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ  10250
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-397 6336, 02 397 6303 ต่อ 301
โทรสาร: 02 397 6307