มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห้องสมุด วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห้องสมุด วิทยาเขตตรัง

ชื่อ: นางสาวอุไร  ไปรฮูยัน
หน้าที่รับผิดชอบ:
บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
อีเมล :
urai.p @psu.ac.th
ที่อยู่ :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ที่ทำงาน: (
075) 201730
โทรสาร:
(075) 212036