มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี

10247353_683699371676331_683373117660492418_nมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี

ชื่อ : นางสาวบุณยนุช ดิษกุล
หน้าที่รับผิดชอบ : บรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุด
อีเมล : namfon.di@psu.ac.th
ที่อยู่ :
31 หมู่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ที่ทำงาน : (077) 355449 ต่อ 2070
โทรสาร : (077) 355449

line_birds
14468257_1130240023711861_340476179981966618_oชื่อ : นางจักษณา สังข์มาลี
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : sununtha.s@psu.ac.th
ที่อยู่ :
31 หมู่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ที่ทำงาน : (077) 355449 ต่อ 2073
โทรสาร : (077) 355449