มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอบรรณสารสนเทศ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี

 

ชื่อ : นางสาวสุพรพรรณ บุญช่วย
หน้าที่รับผิดชอบ : บรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุด
อีเมล : supornpan.b@psu.ac.th
ที่อยู่ :
31 หมู่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ที่ทำงาน : (077) 355449 ต่อ 2071
โทรสาร : (077) 355449

line_birds
ชื่อ : นางสุนันทา สังข์มาลี
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : sununtha.s@psu.ac.th
ที่อยู่ :
31 หมู่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ที่ทำงาน : (077) 355449 ต่อ 2073
โทรสาร : (077) 355449