มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ชื่อ : นางสาวประไพ จันทร์อินทร์
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน, บริการให้การศึกษาผู้ใช้, ประชาสัมพันธ์
อีเมล : prapai.c@psu.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7428-2353
โทรสาร : 0-7444-6694

line_birds

ชื่อ : นางเบ็ญจนา ทองนุ้ย
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ
อีเมล : benjana.t@psu.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7428-2355
โทรสาร : 0-7444-6694

line_birds

ชื่อ : นางนุชรัตน์ คงสวี
หน้าที่รับผิดชอบ : บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : nutcharat.s@psu.ac.th
ที่อยู่:
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 074282354
โทรสาร : 074446694

line_birds
ชื่อ : นายสิทธิชัย ลำธารทรัพย์
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน, บริการยืม-คืน, บริการตอบคำถาม
อีเมล :
ที่อยู่ : สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7428-2390
โทรสาร : 0-7444-6694

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s