มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตภูเก็ต

ชื่อ: กันทิมา เศรษฐพงศ์
หน้าที่รับผิดชอบ: บรรณารักษ์งานบริการ / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล:   kantima.p @phuket.psu.ac.th หรือ library @phuket.psu.ac.th
ที่อยู่:
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 ถนนวิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7627 6044
โทรสาร: 0 7627 6029
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 0898725095