มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

ชื่อ : วิรงค์รอง ศรีสวัสดิ์
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล :
swirongr@bunga.pn.psu.ac.th
ที่อยู่ :
ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
073 313 486 หรือ 073-313 928-50 ต่อ 1424, 1408
โทรสาร :
073 333 587

line_birds
ชื่อ : รวีวรรณ ขำพล
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : krawee@bunga.pn.psu.ac.th
ที่อยู่ : ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 073 313 486 หรือ 073-313 928-50 ต่อ  1424, 1408
โทรสาร : 073 333 587