มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้


ชื่อ : รวีวรรณ ขำพล
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด

อีเมล : krawee@bunga.pn.psu.ac.th
ที่อยู่ : ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 073 313 486 หรือ 073-313 928-50 ต่อ  1424, 1408
โทรสาร : 073 333 587


ชื่อ
: ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ

หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด

อีเมล :
ที่อยู่ : ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ. ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 073 313 486 หรือ 073-313 928-50 ต่อ  1424, 1408
โทรสาร : 073 333 587