มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อ:   
หน้าที่รับผิดชอบ: 
อีเมล:   
ที่อยู่
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19
หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 054-466705
โทรสาร: 054-466666 ต่อ 3539