มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักหอสมุด

ชื่อ: ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์
หน้าที่รับผิดชอบ:  
คณะทำงาน, งานบริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด, งานบริการสารสนเทศ, งานยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล:
khwantrakulk @nu.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต. ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 5596 2625
โทรสาร: 
0 5596 2676

line_birds
ชื่อ: สุชาดา สังข์นาค
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: suchadas @nu.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต. ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 5596 2615
โทรสาร: 0 5596 2676
line_birds
ชื่อ: ขนัญชิดา ม่วงทอง
หน้าที่รับผิดชอบ: งานบริการสารสนเทศ (บริการยืม-คืน) / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: nattayam @nu.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต. ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 5596 2615
โทรสาร: 0 5596 2676