มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ

pom-55
ชื่อ
: รุ่งเรือง สิทธิจันทร์

หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน
อีเมล: rungreang.s@msu.ac.thที่อยู่
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 043 754 322 ต่อ 2429, 2405
โทรสาร: 043 754 358
line_birds

msu-rujira-15ชื่อ: รุจิรา เหลืองอุบล
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน
อีเมล: angel_a99@live.com
ที่อยู่
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ที่ทำงาน:  043 754 322 ต่อ 2437, 2405
โทรสาร: 043 754 358

line_birds

msu-namlin-70
ชื่อ: น้ำลิน เทียมแก้ว
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: namlin.t@msu.ac.th
ที่อยู่
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 043 754 322 ต่อ 2437, 2405
โทรสาร: 043 754 358