มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักหอสมุด

ชื่อ: ประภัย สุขอิน
หน้าที่รับผิดชอบ:
คณะทำงาน / งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล:
prapai @mju.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ที่ทำงาน:
053 873 513
โทรสาร:
053 499 003
line_birds
ชื่อ: สุวิชา ศรีวิชัย
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการฯ
อีเมล: nokko284 @gmail.com
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 053 873 509
โทรสาร: 053 499 003