มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา

ชื่อ :
หน้าที่รับผิดชอบ :
อีเมล :
ที่อยู่ :
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 
0 5391 6345
โทรสาร :
0 5391 6314