มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา

ชื่อ :
หน้าที่รับผิดชอบ :
อีเมล :
ที่อยู่ :
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 
0 5391 6345
โทรสาร :
0 5391 6314 

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s