มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา

thanyanan
ชื่อ : นางสาวธันยนันท์ อินทรสุริยวงษ์

หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ
อีเมล : vittyw @src.ku.ac.th
ที่อยู่
งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

199 ม. 6 ถ. สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038-352622 ต่อ 2731
โทรสาร: 038-352622