มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน

matsaya1

ชื่อ มัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: libmsy @ku.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
73140
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-3428-1088 ต่อ 1102
โทรสาร : 0-3428-1088 

line_birds
napassamonชื่อ นภัสมน สดโคกกรวด
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล์: libnpm @ku.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0-3428-10888 ต่อ 1102
โทรสาร: 0-3428-088