มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

jai4ชื่อ: สมใจ ขุนเจริญ
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล์:  libsjk@ku.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900


โทรศัพท์ที่ทำงาน
: 0 2942 8616 ต่อ 217

โทรสาร: 0 2942 8615
Facebookicon

line_birds
na_reชื่อ: นางนัยนา ตรีเนตรสัมพันธ์
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Worldshare ILL)
อีเมล์: libnnt @ku.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2942 8616 ต่อ 218
โทรสาร: 0 2942 8615
Facebookicon

line_birds
img_20140507_1157ชื่อ: นางขวัญชนก พุทธจันทร์
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน (บริการยืมระหว่างห้องสมุด)
อีเมล์: libknpo @ku.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2942 8616 ต่อ 228
โทรสาร: 0 2942 8615
line_birds
lampang-airport20131
ชื่อ: สารภี สีสุข

หน้าที่รับผิดชอบ: บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
อีเมล์: libsps @ku.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2942 8616 ต่อ 227
โทรสาร: 0 2942 8615
Facebookicon

line_birds
jern22ชื่อ: ดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน
อีเมล์: libdpa @ku.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2942 8616 ต่อ 228
โทรสาร: 0 2942 8615

 arrow-Right Links

WebOPAC
Worldshare Discovery
ยืมระหว่างห้องสมุด
ยืมระหว่างห้องสมุดผ่านระบบ Worldshare ILL
อัตราค่าบริการ

การสมัครสมาชิก

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s