มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักหอสมุด

20120508093942_4196

ชื่อ : นางสาวสุภาวดี สังข์วรรณ
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / ยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : supawadee.sun@mail.kmutt.ac.th
ที่อยู่:
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-470-8218
โทรสาร : 02-470-8212

line_birds
20120508094817_2529

ชื่อ : นางสาวนันทยา พุฒแก้ว
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : nuntaya.poo@mail.kmutt.ac.th

ที่อยู่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-470-8218
โทรสาร: 02-470-8212