มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักหอสมุดกลาง

kmutnb-jirapanชื่อ: จิราพรรณ อินทรศิริพงษ์
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน
E-mail: jpi @kmutnb.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ. พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800

โทรศัพท์ที่ทำงาน
: 0 2913 2500 ต่อ 2142

โทรสาร: 0 2586 8862
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 081 7509798
line_birds

ooyชื่อ: ธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร
ตำแหน่ง : คณะทำงาน / เหรัญญิก
E-mail: kit @kmutnb.ac.th

ที่อยู่
สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ. พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2913 2500 ต่อ 2147
โทรสาร : 0 2586 8862

line_birds
kmutnb-jidananชื่อ: จิดานันท์ ทัศนานุสิทสิ์
หน้าที่รับผิดชอบ: บรรณารักษ์งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด
E-mail: jidanunt@kmutnb.thac.
ที่อยู่
สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ. พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2913 2500 ต่อ 2147
โทรสาร: 0 2586 8862

Advertisements