สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักหอสมุดกลาง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักหอสมุดกลาง

 

ชื่อ : วิภารัตน์ สุวรรณศรี
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : kswipara @kmitl.ac.th
อีเมล2 : lib_service @msn.com
ที่อยู่ :
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 3298000ต่อ 7400, 7425 สายตรง 02 3298544
โทรสาร : 02 3298236

line_birds
ชื่อ : ศรีไพร เกษดี
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : khsripra @kmitl.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 3298000ต่อ 7410, สายตรง 02 3298544
โทรสาร : 02 3298236

line_birds
ชื่อ : สายใจ วัลลิภากร
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : krsayjai @kmitl.ac.th
อีเมล 2 : sw_toy555 @hotmail.com
ที่อยู่ : สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 3298000ต่อ 7405 , สายตรง 02 3298544
โทรสาร : 02 3298236

line_birds

ชื่อ : ยุพิน กาญจนารัตน์
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : kkyupin@kmitl.ac.th
อีเมล 2 : lib_service@msn.com
ที่อยู่ : สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 3298000ต่อ 7403,7411 สายตรง 02 3298545
โทรสาร : 02 3298236
line_birds
ชื่อ : นิภารัตน์ ศรีสุชาติ
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน
อีเมล : ksnipara@kmitl.ac.th
อีเมล2 : lib_service@msn.com
ที่อยู่ :
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 3298000ต่อ 7406,7411 สายตรง 02 3298545
โทรสาร : 02 3298236