มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้

toy
ชื่อ
: นางสงวน พงศ์กิจวิทูร
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2 / คณะทำงาน
E-mail: sapon @kku.ac.th
ที่อยู่
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-202541-2
โทรสาร : 043-202543
Facebookicon

line_birds

ชื่อ: นางจรูญลักษณ์ นารี
หน้าที่รับผิดชอบ:
E-mail: chathu1 @kku.ac.th
ที่อยู่:
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 043-202409 ต่อ 146

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s