มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด

20100303122412_4029
ชื่อ นายนพพร เพียรพิกุล

หน้าที่รับผิดชอบ: บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
อีเมล nopporn@lib.cmu.ac.th,
noppp700@hotmail.com

ที่อยู่
งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 053-944531, 053-944553
โทรสาร: 053-222766

line_birds

ชื่อ: นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์
หน้าที่รับผิดชอบ: บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
อีเมล: jeerapan @lib.cmu.ac.th
ที่อยู่
งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 053-944531, 053-944553
โทรสาร: 053-222766
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 086-1804984

line_birds
ชื่อ: นางสุกัญญา ธีรพงศ์ภักดี
หน้าที่รับผิดชอบ: บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
อีเมล: sukanya @lib.cmu.ac.th
ที่อยู่: 
งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 053-944531, 053-944553
โทรสาร: 053-222766

line_birds
ชื่อ: นางสาวศรัญยา ไชยวงค์
หน้าที่รับผิดชอบ: นักเอกสารสนเทศ
อีเมล: sarunya @lib.cmu.ac.th
ที่อยู่:
งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 053-944531, 053-944553
โทรสาร:053-222766
line_birds
ชื่อ: นางนันทยา ปันเทียร
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล: illcmu@yahoo.co.th, illcmu@lib.cmu.ac.th
ที่อยู่
งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 053-944513
โทรสาร: 053-222766