มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด


ชื่อ: นางสาวศุภวรรณ  อาจกล้า

หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน (บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า)
E-mail : supawan.a@lib.cmu.ac.th, supawan.a.cmu@gmail.com
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 053-944531, 053-944553

line_birds

ชื่อ: นางสาวสุรินทรา  หล้าสกูล
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน (บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า)
E-mail : surintha@lib.cmu.ac.th, ms.surintha@gmail.com
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 053-944531, 053-944553

line_birds

IMG_0458

ชื่อ: นางสาวชัณษา  สีแดง
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน (บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า)
E-mail : chansa@lib.cmu.ac.th. chansa.red@gmail.com
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 053-944531, 053-944553

line_birds

ชื่อ: นางสาวธันทิวา  ภักดีภัทรากร
หน้าที่รับผิดชอบ: คณะทำงาน (บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า)
E-mail : thuntiwa@lib.cmu.ac.th. thuntiwa.p@gmail.com
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 053-944531, 053-944553

line_birds
ชื่อ: นางสุกัญญา ธาราวัชรศาสตร์
หน้าที่รับผิดชอบ: บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
E-mail : sukanya @lib.cmu.ac.th
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 053-944531, 053-944553

line_birds

ชื่อ: นางนันทยา ปันเทียร
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการยืมระหว่างห้องสมุด
E-mail : illcmu@yahoo.co.th, illcmu@lib.cmu.ac.th
ที่อยู่
งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 053-944513
โทรสาร: 053-222766