สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชื่อ: นางสาวปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการยืม-คืนและบริการระหว่างห้องสมุด
อีเมล: prangtip.i @car.chula.ac.th
ที่อยู่
อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-218-2928
โทรสาร : 0 2215 3617

line_birds

ชื่อ: นางศุภกร  เมาลานนท์                                
หน้าที่รับผิดชอบ: บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
อีเมล: supakorn.m@car.chula.ac.th
ที่อยู่
อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-218-2935
โทรสาร:  0 2215 3617