มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักหอสมุด

dao-70ชื่อ : วงเดือน เจริญ
หน้าที่รับผิดชอบ :
คณะทำงาน / บริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล :
wongduen @buu.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 38102475-6
โทรสาร :
038 390049

line_birds

buu-supawadeeชื่อ: นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
หน้าที่รับผิดชอบ:
คณะทำงาน
อีเมล: 
supawadeep @buu.ac.th
ที่อยู่                            

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 
0 38102475
โทรสาร: 
038 390049
line_birds

buu-nisachonชื่อ: นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
หน้าที่รับผิดชอบ:  คณะทำงาน
อีเมล: kanjanapichit @hotmail.com
ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 38102475
โทรสาร: 038 390049