มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้

ชื่อ : ศิริวรรณ ศิริภิรมย์
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน, งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด
อีเมล : siriwan.s@bu.ac.th
ที่อยู่ :
สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 3503500 ต่อ 1707
โทรสาร : 02 5164416
โทรศัพท์มือถือ : 081 6199387

line_birds
ชื่อ : ปราณี แสงจันทร์
หน้าที่รับผิดชอบ : คณะทำงาน, งานบริการค้นคว้าและวิจัย
อีเมล : pranee.sa@bu.ac.th
ที่อยู่ : สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ถ.พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 3503500 ต่อ 1709
โทรสาร : 02 5164416