ฺBoard

arrow-Right คณะทำงานบริหาร คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา


ปีงบประมาณ 2558-2559 (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2559) (วาระ 2 ปี)

pawana-15ชื่อ : นางภาวณา เขมะรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานคณะทำงาน
E-mail : Pawana16 @gmail.com
ที่อยู่
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 7273740
โทรสาร: 02 3740748
Facebookicon
line_birds
dao-70

ชื่อ: วงเดือน เจริญ

ตำแหน่ง: รองประธานคนที่ 1

E-mail: wongduen @buu.ac.th

ที่อยู่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038 102475

โทรสาร : 038 390 049

Facebookicon

line_birds

 toyชื่อ: นางสงวน พงศ์กิจวิทูร

ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2

E-mail: sapon @kku.ac.th

ที่อยู่
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-202541-2

โทรสาร : 043-202543

Facebookicon

line_birds
pom

ชื่อ: นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์
ตำแหน่ง: รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail: rungreang.s @msu.ac.th

ที่อยู่
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัยจ.มหาสารคาม44150
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 043 754 322 – 40 ต่อ 2429, 2505
โทรสาร: 043 754 358
Facebookicon

 

 

 

 

line_birds

 

ooyชื่อ: ธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
E-mail: kit@kmutnb.ac.th

ที่อยู่
สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ. พิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 2913 2500 ต่อ 2147
โทรสาร : 0 2586 8862

line_birds

jai-70
ชื่อ: นางสาวสมใจ ขุนเจริญ
ตำแหน่ง: เลขานุการ
E-mail: libsjk @ku.ac.th

ที่อยู่
ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศาสตร์) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 942 8616 ต่อ 217
โทรสาร: 02 942 8615
Facebookicon

 

 

line_birds

yuphin-30
ชื่อ: นางสาวยุพิน กาญจนารัตน์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยเลขานุการ

E-mail: kkyupin @kmitl.ac.th

ที่อยู่

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนน ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 – 3298545

โทรสาร: 02-3298231
Facebookicon
line_birds
arrow-Right  คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศและยืมระหว่างห้องสมุด

arrow-Right ผู้ประสานงานหน่วยงานอื่น