Tag Archive | โครงการพัฒนาบุคลากรนิด้า

โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุด@NIDA Library

โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจัดโดยสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวิทยากรบรรยาย 3 ท่าน ได้แก่

1. การบรรยายเรื่อง “ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อห้องสมุดในยุคดิจิทัล”
โดย ปณิธาน สืบนุการณ์ กรรมการผู้จัดกำร บริษัท ปณิธานเพื่อแผ่นดิน จำกัด
panithan1-2.jpg

2.การบรรยายหัวข้อ “ความสุขในการทำงาน และความรักความผูกพันต่อองค์การ “ โดย อ.จตุพล ชมภูนิช  และคุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล

jatupon2-2
best1-2

Advertisements