การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2560 สถานที่ : ณ ห้องประชุม1608- 1608/1 ชั้น 6 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วัน-เวลา :  วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน– วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ กำหนดการและวาระการประชุม วันพฤหัสบดีที่10 พฤศจิกายน 2559  (ณ ห้องประชุม 1608– 1608/1) 08.30 – 08.45 น.         ลงทะเบียนรับเอกสาร 08.45 – 09.00 น.         กล่าวต้อนรับและเปิดบรรยายโดยนางวรนุช สุนทรวินิต ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ 09.00–12.00 น.           การบรรยาย เรื่อง “Benchmarkและ การสร้างคู่เทียบ” … Continue reading การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2560