ThaiLIS

  รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นที่บอกรับโดย สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 1) ABI/INFORM Complete  เป็น ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมทั้งสารสนเทศของบริษัทต่างๆอีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ 2) Academic Search Complete   เป็น ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3) ACM Digital Library  เป็น ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าวและเอกสารในการประชุมวิชาการ … Continue reading ThaiLIS

ฐานข้อมูล

 สืบค้นฐานข้อมูล – Reference Databases (เฉพาะสมาชิกเครือข่าย สกอ.) – TDC (ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มตามโครงการของ สกอ.) – Union Catalog (สหบรรณานุกรม)  – TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) – Journal Link – รายชื่อฐานข้อมูลของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  (DDAL)  ฐานข้อมูลถาม-ตอบ  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  บรรณานุกรมบทความ

เกี่ยวกับเรา

คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา : TSWG : ThaiLis Service Working Group   ปรัชญา รวมพลังสู่ความเป็นเลิศในการบริการ สงวนจุดร่วม แสวงจุดต่าง   วิสัยทัศน์ “พัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาบริการ แบ่งปันทรัพยากร มุ่งประโยชน์ผู้ใช้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” พันธกิจ 1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาบริการโดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันเพื่อการประหยัดงบประมาณ และความคุ้มค่า 3. พัฒนาศักยภาพและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรบุคคลในข่ายงานร่วมกัน 4. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ Links -> คณะทำงานบริหาร -> คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -> คณะอนุกรรมการด้าน IT -> ผู้ประสานงานหน่วยงานอื่น -> รายชื่อคณะทำงาน ปีงบประมาณ 2560 -> ประวัติ -> แผนปฏิบัติงานประจำปี -> ประโยชน์ที่ได้รับ