มติที่ประชุม

 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  ข้อตกลงเรื่องการส่งเรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  การส่งเรื่องแจ้งเพื่อทราบประกอบการประชุม ประธานขอความร่วมมือคณะทำงาน ในการส่งเรื่องแจ้งเพื่อทราบสำหรับการประชุมในครั้งต่อไป โดยกำหนดรูปแบบการพิมพ์ ดังนี้
  ๑) พิมพ์ด้วย Font TH SarabunPSK ๑๖

  ๒) ใช้ตัวเลขไทย

  ยกเว้นเรื่องที่จำเป็นต้องใส่เป็นเลขอารบิค

  ๓) วัน เดือน ปี ขอให้ใส่เดือน ปี เต็ม เช่น ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

  ๔) ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ขอให้ใช้ตัวย่อ เช่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  ๕) คำนำหน้านาม ขอให้ใช้ นาย นาง นางสาว

  ๖) รายละเอียดกิจกรรม / โครงการที่แจ้ง
  ขอให้เน้นกิจกรรมเพื่อผู้ใช้บริการ การอบรมบุคลากรของห้องสมุดที่น่าสนใจ เช่น การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การอบรมทางวิชาชีพ เป็นต้น

 2. เรื่องการยืมระหว่างห้องสมุด