การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2561

กำหนดการและวาระการประชุม คณะทำงานกลุ่มบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๙ - วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร และห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ***************************************************************  วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุม๑ ชั้น ๖ อาคารบุญชนะ อัตถากร ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.       การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ วาระที่ ๒  … Continue reading การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2561

โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุด@NIDA Library

โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจัดโดยสานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์) วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวิทยากรบรรยาย 3 ท่าน ได้แก่ 1. การบรรยายเรื่อง "ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อห้องสมุดในยุคดิจิทัล" โดย ปณิธาน สืบนุการณ์ กรรมการผู้จัดกำร บริษัท ปณิธานเพื่อแผ่นดิน จำกัด 2.การบรรยายหัวข้อ "ความสุขในการทำงาน และความรักความผูกพันต่อองค์การ " โดย อ.จตุพล ชมภูนิช  และคุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล