การจัดให้บริการสารสนเทศแก่นิสิตที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

เรียนคณะทำงานทุกท่านค่ะ อยากสอบถามการจัดให้บริการสารสนเทศแก่นิสิตพิการ หรือนิสิตที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ท่านจัดให้บริการอย่างไรบ้าง มีทรัพยากรอะไรสนับสนุนนิสิตกลุ่มนี้บ้างค่ะ ด้วย ได้รับมอบหมายจากท่าน ผู้อำนวยการให้หาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมให้บริการนิสิตค่ะ ขอบคุณค่ะ --- ผู้ถาม: ม.มหาสารคาม วันที่: 27 พฤษภาคม 2562

สอบถามค่าบำรุงห้องสมุด

รบกวนสอบถามค่าบำรุงห้องสมุดเพื่อปรับปรุงค่าบำรุงห้องสมุดค่ะ 1.ปริญาตรี/เทอม/ปี/เหมาจ่าย - ภาคปกติ - ภาคพิเศษ 2.บัณฑิตศึกษา/เทอม/ปี/เหมาจ่าย -ภาคปกติ - ภาคพิเศษ ---- ผู้ถาม : ม.บูรพา วันที่ : 4 มิ.ย. 2562

EZproxy

เรียน คณะทำงาน รบกวนสอบถามสถาบันที่มี EZproxy ให้บริการ ไม่ทราบว่าสถาบันของท่านให้บริการ EZproxy ในรูปแบบใดคะ? 1. เป็นทางเลือก ใช้เมื่ออยู่นอกเครือข่ายของหน่วยงาน 2. เป็นภาคบังคับ (ต้องใช้ EZproxy ทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่ายสถาบัน) ผู้ถาม: สำนักหอสมุด มก. วันที่ : 27 พ.ค. 2562

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่2-2562 วันแรก

บรรยากาศการประชุมคณะทำงานฯครั้งที่2-2562 วันแรก ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2562

กำหนดการและวาระการประชุม คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕- วันศุกร์ที่ ๒๖เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม ชั้น ๒ หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ************************************************************************************** วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.          ลงทะเบียนและรับเอกสาร ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.           การบรรยายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑. รายงานความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของประเทศไทยและอนาคต ๒. New Content in EDS - BASE: ข้อมูล Metadata จัดทำโดย ห้องสมุดจาก Bielefeld University  มีข้อมูลมากกว่า๗๐ ล้านรายการ จากแหล่งข้อมูลกว่า ๓,๐๐๐ แห่ง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ … Continue reading การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2562

Service Design Workshop

การบรรยายและ Workshop เทคนิคการออกแบบบริการ (Service Design) เพื่อสร้างสรรค์การบริการห้องสมุดที่เป็นเลิศ วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์ ผู้ช่วยวิทยากร ดร.สุพัธณา สุขรัตน์ และ ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ แบ่งกลุ่มทำ Workshop ภูมิใจในผลงาน =>>More photos

การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562

กำหนดการและวาระการประชุม คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ - วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง ************************************************************************************* วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.                  ลงทะเบียนและรับเอกสาร ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.                  การบรรยาย เทคนิคการออกแบบบริการ (Service Design) เพื่อสร้างสรรค์การบริการห้องสมุดที่เป็นเลิศ วิทยากร โดย อาจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์ ผู้ช่วยวิทยากร ดร.สุพัธณา สุขรัตน์ และดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.                  Workshop การออกแบบบริการ (Service Design) เพื่อสร้างสรรค์การบริการห้องสมุดที่เป็นเลิศ ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.                  ศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง … Continue reading การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562