คณะทำงานบริหาร ปีงบประมาณ 2562-2563

arrow-Right คณะทำงานบริหาร คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา


ปีงบประมาณ 2562-2563 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2563)

 

ชื่อ-สกุล สถาบัน ตำแหน่ง
1.    รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ปรึกษา

 

2.    อาจารย์หน่อย วินัยสุรเทิน สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.    นางภาวณา เขมะรัตน์ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประธาน
4.    นางวงเดือน เจริญ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา รองประธานคนที่ 1
5.    นางสงวน พงศ์กิจวิทูร สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองประธานคนที่ 2
6.   นางสาวสุรินทรา  หล้าสกูล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.    นางสาวธันย์ณิชา ธนินจิรโชติพัชร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เหรัญญิก
8.    นางสาวสมใจ ขุนเจริญ สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เลขานุการ
9.    นางสาวยุพิน กาญจนารัตน์ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ  : ดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี

 

line_birds
arrow-Right  คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศและยืมระหว่างห้องสมุด

arrow-Right ผู้ประสานงานหน่วยงานอื่น

arrow-Right รายชื่อคณะทำงาน ปีงบประมาณ 2560