คณะอนุกรรมการด้าน IT

คณะอนุกรรมการด้าน IT

๑. นางภาวณา เขมะรัตน์
๒) นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์
๓) นางสาวสารภี สีสุข
๔) นางกิตติพร ศรีเพ็ชร
๕) นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์
๖) นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงษานุรักษ์
๗) นางสายใจ วัลลิภากร
๘) นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี
๙) นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์
๑๐) นายอนันต์ สมมูล