การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563

 กำหนดการและวาระการประชุม

คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ 1/2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 – วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*************************************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.   ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยทรัพยากร โดย รศ.ดร. อมร เพชรสม กล่าวเปิดงาน บรรยายพิเศษ เรื่อง ความท้าทายในการให้บริการสารสนเทศในศตวรรษที่ 21

10.30 – 11.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น.   การบรรยาย เรื่อง จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

โดย คุณสายฝน เต่าแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น.   นำชมสำนักงานวิทยทรัพยากร ทั้ง 3 แห่ง (สำนักงานใหญ่ สาขาจามจุรี 9 และสาขาจามจุรี 10)

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

08.30 – 16.30 น.   การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 1                 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ

วาระที่ 2                 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562

วาระที่ 3                 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การพัฒนาเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

3.2 การถาม-ตอบผ่านอีเมลกลางของคณะทำงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 6 ตุลาคม 2562

3.3 การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทำงานฯ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 6 ตุลาคม 2562

3.4 คู่มือการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เล่ม 1 และเล่ม 2 และลายมือชื่อบรรณารักษ์บริการระหว่างห้องสมุด

3.5 ความคืบหน้ำการรวบรวมผลงานวิชาการด้านการบริการห้องสมุด

3.6 การสำรวจและปรับปรุงรายชื่อคณะทำงาน อีเมล Line ผู้รับผิดชอบบริการยืมระหว่างห้องสมุด และการชำระเงินค่ำบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.7 ความคืบหน้าการยืมระหว่างห้องสมุดผ่าน UC (Union Catalog-ILL Management)

3.8 การคิดอัตราค่าบริการระหว่างห้องสมุดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการระหว่างห้องสมุด

3.9 สถิติการบริการระหว่างห้องสมุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.10 สรุปผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.11 นวัตกรรมการบริการ

วาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ปัญหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

11.00-12.00 น. Session update EDS Roadmap Platform ของ EBSCO  วิทยากรโดย นางสาวนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช บริษัท EBSCO

****************************************************************************
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
จดหมายเชิญประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563
กำหนดการและวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2562

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s